Általános Szerződési Feltételek

Gyógyító Magyarok Korlátolt Felelősségű Társaság
1123 Budapest Csörsz u 14

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGALMA; ALANYI ÉS TÁRGYI HATÁLY
 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 3. A GYÓGYÍTÓ MAGYAROK KFT. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSAI
 4. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
 5. DÍJSZABÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 6. PANASZOK KEZELÉSE; JOGÉRVÉNYESÍTÉS
 7. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK
 8. EGYÉB

2018 május 22.

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) FOGALMA; ALANYI ÉS TÁRGYI HATÁLY
  1. Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Gyógyító Magyarok Kft. (1123 Budapest Csörsz u 14-16, a továbbiakban: GyógyítóMagyarok) által folytatott egyéb humán-egészségügyi ellátásra, általános járóbeteg-ellátásra, valamint az ennek kapcsán létrejött jogügyletekreterjed ki.
  2. Az ÁSZF tartalmazza a fent említett jogügyletekben érintett felek (a Gyógyítómagyarok és a Páciens) lényeges jogait és kötelezettségeit. Ezen jogügyletekben egyébiránt– ide értve az ÁSZF által nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdéseket is – a mindenkor hatályos magyar jogszabályi előírások, ezek közül is elsősorban (de nem kizárólagosan) az alábbiak tekintendők irányadónak:
   • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
   • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
   • az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
   • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Infotv.),
   • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eatv.),
   • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet,
   • az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.

   Az érintett felek jogviszonyára irányadóak továbbá az egészségügyi szolgáltatások nyújtásával összefüggésben kialakult általános és egyedi szakmai előírások és irányelvek, valamint a GyógyítóMagyarok által saját tevékenységével összefüggésben alkalmazott szakmai protokollok.

  3. A Gyógyítómagyarok saját tevékenységének speciális jellegére és minőségbiztosítási szempontokra tekintettel, továbbá a későbbi jogviták megelőzése és lehetőség szerinti elkerülése érdekében úgy határozott, hogy a fentiekben körül írt szolgáltatásokkal kapcsolatos jogviszonyokra irányadó általános szabályokat előzetesen, a Páciensek számára is megismerhető és előre hozzáférhető formában összeállítja és közzéteszi.
  4. A jelen ÁSZF alanyi hatályakiterjed a GyógyítóMagyarok mindazon ügyfeleire, pácienseire, akikkel az GyógyítóMagyarok és/vagy az általa foglalkoztatott munkatársak a GyógyítóMagyarok egészségügyi szolgáltatásaival összefüggésben kapcsolatba (jogviszonyba) kerülnek.
  5. A jelen ÁSZF tárgyi hatályakiterjed a GyógyítóMagyarok által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatásokra, illetőleg az ezen szolgáltatások nyújtása kapcsán létrejött jogviszonyokra.
 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
  1. A jelen ÁSZF alkalmazójának adatai és elérhetőségeiaz alábbiak:

   Cégnév: GyógyítóMagyarok Korlátolt Felelősségű Társaság
   Székhely (postacím): 1123 Budapest Csörsz u 14-16
   Cégjegyzékszám: (nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)
   Adószám:
   Bankszámlaszám:
   E-mail cím: info@fajdalomambulancia.hu

  2. A GyógyítóMagyarok kijelenti, hogy rendelkezik az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások szakszerű teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és személyi feltétellel, ide értve a szolgáltatások teljesítésébe bevont szakemberek megfelelő szakmai képesítésének meglétét, valamint a tevékenység folytatásához szükséges felelősségbiztosítás megszakításmentes fenntartását is.
  3. A Páciensek tudomásul veszik és előzetesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a GyógyítóMagyarok az általa nyújtott szolgáltatások teljesítésébe saját belátása szerint kiválasztott harmadik személyeket vonjon be, és ezen harmadik személyek szolgáltatásait ún. közvetített szolgáltatáskéntnyújtsa a Páciensek számára.
 3. A GYÓGYÍTÓMAGYAROK KFT. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSAI

  1. A GyógyítóMagyarok 2003-ben alakult; főtevékenysége egyéb humán-egészségügyi ellátás. Általános járóbeteg-ellátás keretén belül mozgásszervi konzultációt és kontrollt végez. A GyógyítóMagyarok az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (OEP) nem szerződéses partnere.
  2. A GyógyítóMagyarok kifejezetten és kizárólag ún. magán-egészségügyi szolgáltatást nyújt, amelyhez társadalombiztosítási finanszírozás nem kapcsolódik. Fentiekre tekintettel a Páciensek a GyógyítóMagyarok szolgáltatásaival összefüggésben társadalombiztosítási támogatást semmilyen formában és mértékben nem jogosultak igénybe venni.
  3. A GyógyítóMagyarok a Páciensek erre irányuló igénye esetén, online felületen keresztül ún.online időpontfoglalással kapcsolatos szolgáltatásokat (a továbbiakban: online időpontfoglalás) nyújt a Páciensek részére, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.
  4. Az online időpontfoglalásazon Páciensek számára érhető el, akik valamely, a saját érdekkörükben felmerülő indokból (pl.: tartózkodási helyükre, fizikai állapotukra stb. tekintettel) a GyógyítóMagyarok által üzemeltetett rendelőben személyesen megjelenni nem tudnak. A GyógyítóMagyarok online időpontfoglalás lehetőséget csak azon Páciensek számára biztosít, akikkel szakértői személyesen is találkoztak már.

   Az online időpontfoglalást igénybe vevő Páciensek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a kapcsolódó szolgáltatásokat – figyelemmel azok egyedi és kivételes jellegére – a GyógyítóMagyarok a jelen ÁSZF-ben meghatározott megkötésekkel és feltételekkel biztosítja, ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerint vállal felelősséget.

  5. A GyógyítóMagyarok által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben további információk a GyógyítóMagyarok hivatalos internetes oldalán (https://fajdalomambulancia.hu/) érhetőek el.
 4. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI
  1. A GyógyítóMagyarok egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele valamennyi esetben önkéntes alapon, a Páciens önkéntes elhatározásán alapszik. A Páciens a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását, valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételek tudomásulvételét a jogviszony létrejöttét megelőzően elé tárt dokumentumok, mint például a Beleegyező nyilatkozat aláírásával, valamint a szolgáltatás igénybevételével megerősíti. Online időpontfoglalás esetén a Páciens a jelen ÁSZF online úton történő elfogadásával, illetve a szolgáltatás igénybevételével erősíti meg a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó akaratnyilvánítását.
  2. A Páciensek a GyógyítóMagyarok egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére az alábbi módon és elérhetőségeken keresztül jelentkezhetnek be:
   1. Online felületen (https://fajdalomambulancia.hu/ internetes címen keresztül):

    A GyógyítóMagyarok az online felületen leadott bejelentkezéseket munkaidőben (8 és 17 óra között) dolgozza fel, amelyről a foglalást követően 2 munkanapon belül, a sikeres feldolgozás után a megadott e-mail címre, e-mail üzenetben megerősítést küld a Páciensnek. A sikeres előjegyzést visszaigazoló e-mailben a Páciens részletes tájékoztatást kap a vizsgálatokról, árakról, a fizetés módjáról és egyéb részletekről.

   2. Személyesen, a GyógyítóMagyarok telephelyén, a Fájdalom Ambulancia recepcióján (1123 Budapest, Csörsz utca 14-16., MoM Sport épülete) vagy e-mailben, az info@fajdalomambualncia.hu címen:

  3. A Pácienseknek a lefoglalt időpontok lemondására, módosítására e-mailben van lehetőségük, az info@fajdalomambulancia.hucímen, legkésőbb a lefoglalt időpontot 24 órával megelőzően.
  4. Amennyiben a lemondás közlésére ezt követően kerül sor, a Páciens a szolgáltatás összeget, (lemondási díjat) köteles – a határidőn túli lemondásra tekintettel – a GyógyítóMagyarok részére fizetni. Ennek megfizetésére valamely szolgáltatás következő alkalommal történő igénybevételekor kerül sor.

   A Páciensek a fentiekkel összefüggésben tudomásul veszik, hogy a GyógyítóMagyarok az általuk lefoglalt időpontokra előre leköti saját kapacitásait, és szakembereinek, valamint rendelőinek foglaltságát a Páciensek által lefoglalt időpontokhoz igazítja. A fentiekre tekintettel a GyógyítóMagyaroknak nincs lehetősége arra, hogy a Páciens által lefoglalt, ám határidőn túl lemondott időpontokra újabb Páciensek foglalásait visszaigazolja. A lemondási díj a GyógyítóMagyarok oldalán ily módon felmerülő bevételkiesést hivatott – legalább részben – kompenzálni.

  5. A Páciensek a GyógyítóMagyarok egyes egészségügyi szolgáltatásait az alábbi címeken, illetve elérhetőségeken vehetik igénybe:
   • 1123 Budapest, Csörsz utca 14-16. (MoM Sport épülete, Fájdalom Ambulancia)
   • online időpontfoglalás esetén az erre fenntartott online felületen
  6. A Páciensek kötelesek a jogviszony létrejöttével egyidejűleg, még a szolgáltatások teljesítésének megkezdését megelőzően, minden releváns részletre kiterjedően tájékoztatni a GyógyítóMagyarokat, illetőleg a GyógyítóMagyarok részéről eljáró személyeket (pl.: kezelőorvosokat, egészségügyi asszisztenseket,stb.) valamennyi, a GyógyítóMagyarok egészségügyi szolgáltatása és a gyógykezelés szempontjából releváns körülményről, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a korábbi betegségeikre, gyógykezeléseikre, valamint egészségi állapotukra vonatkozó információkat.
  7. A Páciensek kötelesek az általuk lefoglalt időpontban az általuk kiválasztott szolgáltatások igénybevétele céljából, az arra alkalmas fizikai és pszichés állapotban megjelenni és a szolgáltatások igénybevételére jelentkezni. Kötelesek továbbá az általános viselkedési normákat, a GyógyítóMagyarok részéről eljáró személyek (különösen a kezelőorvos) utasításait, valamint a GyógyítóMagyarok által közzétett vagy előre közölt egyéb feltételeket maradéktalanul betartani.

   Abban az esetben, ha a Páciens a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a GyógyítóMagyarok jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését mindaddig megtagadni vagy felfüggeszteni, amíg a Páciens saját kötelezettségeit maradéktalanul nem teljesíti.

   Amennyiben a Páciens fenti kötelezettségeinek elmulasztása okán a szolgáltatások teljesítése lehetetlenné válik, a GyógyítóMagyarok jogosult a szolgáltatások kapcsán a felek között létrejött szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Páciens a jelen ÁSZF IV.3. pontjában részletezett díjazást (lemondási díjat) köteles a GyógyítóMagyarok részére megfizetni.

  8. A Páciensek tudomásul veszik, hogy a GyógyítóMagyarokat – szolgáltatásainak magán-egészségügyi jellegéből fakadóan – ellátási kötelezettség nem terheli. Ennek folytán a GyógyítóMagyarok bármikor jogosult saját szolgáltatásainak teljesítését megtagadni vagy azok folytatását felfüggeszteni.

   Abban az esetben, ha a szolgáltatások teljes körű teljesítését megelőzően a Páciens az elvégzett szolgáltatásokra eső arányos díjazásnál magasabb összegű díjazást teljesített, a GyógytíóMagyarok köteles a különbözeti összeget haladéktalanul visszatéríteni a Páciensnek.

 5. DÍJSZABÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. A GyógyítóMagyarok által nyújtott egészségügyi szolgáltatások mindenkor hatályos (aktuális) díjjegyzéke a GyógyítóMagyarok hivatalos internetes oldalán, a https://fajdalomambulancia.hu/címen érhető el.

   Egyedi árak esetleges alkalmazása esetén a GyógyítóMagyarok munkatársai megfelelő időben, előzetesen tájékoztatják a Pácienseket az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatások díjazásáról.

  2. A GyógyítóMagyarok által nyújtott egészségügyi szolgáltatások díját a Páciensek a helyszínen, készpénzben vagy bankkártyával tudják kiegyenlíteni. A Páciens kérésére lehetőség nyílik Egészségpénztári számla kiállítására is. Halasztott fizetésre vagy részletfizetésre nincs lehetőség.
  3. A GyógyítóMagyarok fenntartja a jogát az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások díjának jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor a hatályos díjtáblázat a GyógyítóMagyarok hivatalos internetes oldalán (az V.1. pontban megjelölt címen) közzétételre kerül.
 6. PANASZOK KEZELÉSE; JOGÉRVÉNYESÍTÉS
  1. A GyógyítóMagyarok által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben esetlegesen felmerülő panaszokat a Páciensek a II.1. pontban feltüntetett elérhetőségeken (postacím, e-mail cím) jogosultak bejelenteni.
  2. A Páciens a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait az észleléstől számított lehető legrövidebb időn belül köteles a GyógyítóMagyarok felé bejelenteni. A panaszok késedelmes bejelentéséből fakadó jogkövetkezményekért a Pácienst terheli a felelősség.
  3. A panaszokkal kapcsolatos jogok érvényesítésére a Páciens, valamint – amennyiben a Páciens az igényérvényesítésben akadályoztatva van – az általa erre írásban (legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt okiratban) felhatalmazott személy jogosult. Az igényérvényesítésnek feltételét képezi, hogy a Páciens az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokról szóló számlát a GyógyítóMagyarok felé bemutassa.
  4. A GyógyítóMagyarok munkatársai a Páciens által bejelentett panaszra lehetőség szerint rövid úton választ adnak, indokolt esetben pedig a lehető legrövidebb időn belül megteszik a felmerült problémák elhárításához szükséges intézkedéseket. A bejelentett panaszokra a GyógyítóMagyarok 8 (nyolc) napon belül írásban is választ ad, amelyet a Páciens által előre megadott e-mail címre, ennek hiányában pedig a Páciens által megadott postacímre juttat el.
 7. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

  1. A GyógyítóMagyarok az általa végzett tevékenységhez kapcsolódó adatkezeléssel összefüggésben önálló belső adatvédelmi eljárásrendet (adatvédelmi szabályzatot) alakított ki, amelynek hatályos szövegét az általa üzemeltetett https://fajdalomambulancia.hucímen elérhető internetes oldalon közzétette/nyilvánosságra hozta, így az bárki számára teljes egészében hozzáférhető.
  2. A belső adatvédelmi eljárásrend hatályos szövege az alábbi internetes címen érhető el: https://fajdalomambulancia.hu/aszf/    Ezt létre kell hozni
  3. A Páciensek a fentieken túl a jogviszony létrejöttével egyidejűleg külön okiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot tesznek, amelynek hatályos szövege az alábbi internetes címen érhető el: https://fajdalomambulancia.hu/aszf/
  4. A GyógyítóMagyarok fenntartja a jogát a belső adatvédelmi eljárásrend (adatvédelmi szabályzat), valamint a hozzájáruló nyilatkozat jövőbeni egyoldalú módosítására. Ezen módosítások alkalmával ugyanakkor az adatvédelmi szabályzat és a hozzájáruló nyilatkozat hatályos szövege a GyógyítóMagyarok hivatalos internetes oldalán (https://fajdalomambulancia.hu) közzétételre kerül.
 8. EGYÉB

  1. Jelen ÁSZF 2018. május 22. napján lép hatályba, s az I. pontban meghatározott alanyi és tárgyi körre nézve a jövőben kötelezően alkalmazandó.
  2. A GyógyítóMagyarok által eseti jelleggel megszervezett programokra vonatkozó általános szerződési feltételek – amennyiben a GyógyítóMagyarok ilyen általános szerződési feltételek alkalmazása mellett határoz – a GyógyítóMagyarok hivatalos internetes oldalán (https://fajdalomambulancia.hu) valamennyi alkalommal előzetesen közzétételre kerülnek.
  3. A GyógyítóMagyarok fenntartja a jogát a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének a jövőre nézve irányadó egyoldalú módosítására. A módosítások alkalmával az ÁSZF hatályos szövege a hatályba lépéskor a GyógyítóMagyarok hivatalos internetes oldalán (https://fajdalomambulancia.hu) közzétételre kerül.

Kelt Budapesten, 2018. május 22. napján